Hans Egede og Frederik 4. blev venner

1718 · København, Danmark

Hans Egede

Jeg sætter stor pris på din tilladelse til, at jeg kan rejse til Grønland og missionere for efterkommerne af de nordiske tilflyttere. Jeg er også glad for din støtte til etableringen af et grønlandsk handelsselskab i Bergen.

1718 · København, Danmark

Frederik 4. synes godt om dette

Hans Egede tjekkede ind på Håbets Ø

1721 · Vestgrønland

Hans Egede

1721 · Håbets Ø, Vestgrønland

Efter 2 måneders anstrengende sejlads er min familie og jeg ankommet til Grønland. Planen er at finde de nordiske tilflytteres efterkommere og lade dem vide, at Danmark-Norge ikke længere er katolsk, men protestantisk. Jeg kan ikke vente!

Hans Egede tjekkede ind i København

1736 · København, Danmark

Hans Egede har delt en note

20.10.1736 · København, Danmark

Jeg har i dag delt mine tanker om missionens fortsatte arbejde med kongen:

  • Vis / skjul note

    Hvad her er ved at giøre? (...) først er det fornøden, at alle de, som vill lade sig bruge af Grønlændernis Omvendelsis Verck, maae i ringiste (…) anvende 1 Par Aars Tid paa Sproget at lære (…) Dernest vill foruden de 2de Missionarier paa hver Colonie ochsaa i ringiste beskichis 10 Catecheter (person der underviser i religion) till hver Colonie for at uddeelis iblandt Grønlænderne paa de folcheriigiste Platzer og stedtze at opholde sig hos dem, deris Børn og Ungdom at underviise, sa vell i Bog, som uden Bog.

Christian 6. har delt noten ”Udkast til kongeligt åbent brev”

1.4.1746 · København, Danmark

På baggrund af udvilkingen i Grønland har jeg lavet dette skriv! 😡

  • Vis / skjul note

    Jeg Christian VI, dens Stoere Herre over alle Calalerne [grønlændere] og de bedste Cablunacher [europæere], skriver Eder til, Mine Elskede Calaler, at ieg er bleven vreed over, da ieg hørte, at I bliver ved at lade Eder bedrage af Angekucherne [åndemanere], som duer intet, och iche lader Eders Børn [som Gud har gived Eder] komme flittigt til Skoelen for at høre tale om Gud. Jeg skriver Eder til, at jeg atter er blevn vred, da jeg hørte, I har foragtet at fare på Haved, for at faae Sælhunde, mens bruger Bøeser til Reensdyrene, hvor over Sælhunden gaaer bort fra Eders Land, og naaer I har dræbt alle Reensdyrene, maa I hungre forderved. Jeg har og hørt, I fare til de fremmede Cablunacher [hollænderne] og selger dennem Barder [del af overmunden fra bardehvaler, der frem til 1800-tallet blev brugt til at afstive korsetter] for Bøeser, Kogel og krud [våben, kugler og krudt]. Der som I giøere det oftere, vil jeg blive bitter vreed og tage mine præster og folk fra Eder og sende mine stoere Skibe med de stoere Bøesser, hvilket Agnarsoch, Hans Ponjock og Tulemach [tre grønlændere, der har besøgt Danmark i 1724-25] har seet hos mig, hvilket skal forderve Eder og Eders land og ieielslaae alle de fremmede Cablunacher. Mens dersom I holder Eder fra dennem og fra Angekucherne og lader Eders Børn flittigt høre Præsterne, skal ieg sige Min Tiener, Jacob Severin, hvor mange Bøsser hand hver Vinter skal sende Eder, og ieg jeg skal give Eders Børn Stokfisk [torsk] og mange Bøgger, at de kand lære at komme til Gud, og at I og de, skulle døe, kand komme til Mig hos Gud, hvis I iche skal hungre mens være glade og blive mætte ved Guds Ansigt i Himmelen. Jeg hilsner Eder Elskelig og befaler Eder Gud. Skreved paa Mit store Huus Christiansborg.

     

     

1800

1900

Jørgen Brønlund

November 1907 · Lambert Land, Grønland

Omkom 79'Fjorden efter forsøg Hjemrejse over Indlandsisen, i November Maaned. Jeg kommer hertil i aftagende Maaneskin, og kunde ikke videre af forfrosninger i Fødderne, og af mørket. Andres lig findes midt i Fjorden foran Bræ (omtrent 2½ mil). Hagen døde 15 november og Mylius omtrent 10 dage efter.

Knud Rasmussen delte et billede

1924

Se ruten for Thuleekspeditionen!

Knud Rasmussen ændrede sit profilbillede

1928

Nyt profilbillede

Harald Viggo Moltke delte et billede

1931

Tjek lige mit nyeste maleri. Billedet forestiller Ludvig Mylius-Erichsens og Knud Rasmussens lejr i Melvilleburgen under Den litterære ekspedition.

Knud Rasmussen synes godt om dette

Med Grundloven af 1953 fik Grønland administrativt status som dansk amt. Grønlænderne blev ligestillede borgere i det danske rige, og to medlemmer af Folketinget skulle fremover vælges i Grønland.

Grønland angav sin status som ”Dansk amt”

1953

Grønland ændrede sin status til ”Hjemmestyre

1. maj1979

Uddrag af ”Lov om Grønlands hjemmestyre”:

 

§ 1. Grønland udgør et særligt folkesamfund inden for det danske rige. Det grønlandske hjemmestyre varetager inden for rigsenhedens rammer grønlandske anliggender efter reglerne i denne lov.

 

§ 9. Det grønlandske sprog er hovedsproget. Der skal undervises grundigt i det danske sprog.

Grønland ændrede sit profilbillede

21. juni 1985 · Grønland

Tjek vores nye flag ud!

Grønland

Det kaldes Erfalasorput, som betyder "vort flag". De røde og hvide farver symboliser de flere hundrede års tilknytning til Danmark. Cirklen i midten af flaget symboliserer en opgående sol over polarisen. Solen står for lyset og varmens tilbagevenden ved midsommer.

21. juni 1985

Den danske regering og Landstinget i Grønland

oprettede en afstemning om selvstyre

25. november 2008 · Danmark & Grønland

75,5% synes godt om

23,6% synes ikke om

Med selvstyreloven anerkendes det grønlandske folk som et folk, og det grønlandske sprog anerkendes som det officielle sprog i Grønland. Selvstyret betyder også, at næsten alt besluttes af grønlænderne selv - også om de vil være helt uafhængige af Danmark.

Grønland ændrede sin status til ”Selvstyre

21. juni 2009